Ara
Filtreler
Kapat

ÖZBALCI Mali Yorum Seti 1 Yıllık Aboneliği

YILMAZ ÖZBALCI ve Komisyon, Mali Mevzuata İlişkin 20 ciltlik Yorum ve Açıklamalar Föyvolan Yayını (Belirli periyotlar halinde mali mevzuata ilişkin yorum ve açıklama sirküleri gönderimi-HUZ AKADEMİ Yayını
Bu Ürün Fiyatı için Arayın

Oluş Yayıncılık bünyesinde 35 yılı aşkın bir süredir yayın hayatına devam eden mevzuat setinin yorum grubunu oluşturan 20 ciltlik kısmıdır. Klasörlerde föyvolan şekilde hazırlanmış olan yorum seti aylık olarak güncellenmekte, abonelerimizin mali mevzuata ilişkin yorumları, yargı kararları da değerlendirilerek aksama olmadan takip edebilmeleri sağlanmaktadır. 

Yılmaz ÖZBALCI üstad tarafından oluşturulan set, Maliye Hesap Uzmanları Derneği bünyesinde oluşturulan bir komisyonun titizlikle yapmış olduğu çalışmalar neticesinde aylık olarak güncellenmektedir. 

2 ana gruptan oluşan setin yorum grubudur.

 

II YORUM GRUBU:

 

Yorum grubumuz; Sirküler Grubu, Etüdler Grubu, Beyanname Rehberi ve Temel Yorum Kitaplarını içeren 20 CİLT’den oluşmaktadır.

A- SİRKÜLER GRUBU:

Vergi kanunları ili ilgili olarak Büromuzca yapılan güncel yorum ve açıklamaları içermektedir. 1.1.1982 tarihinden başlayan bu sirkülerlerin içeriği cilt numaralarına göre aşağıdaki gibidir.

1) Vergi Kanunları İle İlgili Sirküler:  (SİRKÜLER / Vergi Kanunları)

                   CİLT NO: 12(1) (Havuz Cilt)  31.12.1998 tarihi sonuna kadar yayımlanmış olan Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Servet Vergileri, Damga Vergisi, Harçlar, Değerli Kağıtlar, Vergi Usul Kanunu, Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun yorum ve uygulaması ile ilgili Sirkülerleri içermektedir.

                   CİLT NO: 12/A (1/A)    Gelir Vergisi Kanunu yorum ve uygulaması ile ilgili Sirkülerleri içermektedir.

                   CİLT NO: 12/B (1/B)     Kurumlar Vergisi Kanunu yorum ve uygulaması ile ilgili Sirkülerleri içermektedir.

                   CİLT NO: 12/C (1/C)     Katma Değer, Damga, Emlak Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Kanunlarının yorum ve uygulaması ile ilgili Sirkülerleri içermektedir.

                   CİLT NO: 12/D (1/D)    Vergi Usul Kanunu ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun yorum ve uygulaması ile ilgili Sirkülerleri içermektedir.

2) Yargı Kararları İle İlgili Sirküler: (SİRKÜLER / Yargı Kararları)

                   CİLT NO: 13(2)(Havuz Cilt)   31.12.1998 tarihi sonuna kadar yayımlanmış olan Danıştay Kararlarını içermektedir.

                   CİLT NO: 13/A (2/A)    Büromuz kroniği ile verilen Danıştay Kararları ve diğer yargı kararlarını içermektedir.

                   CİLT NO: 13/B (2/B)     Cilt 2/A’nın devamıdır.

B- ETÜDLER GRUBU:

                   CİLT NO: 14/A (3/A)    Büromuzca, belli konularda yapılmış olan etüdleri içermektedir.

                   CİLT NO: 14/B (3/B)     Cilt 14/A (3/A)’nın devamıdır.

C- BEYANNAME REHBERİ:

                   CİLT NO: 15 (4), 15/A (4/A) Muhtelif vergilerle ilgili beyannamelerin düzenlenmesi, örnekler ve örnek beyannameler verilmek suretiyle açıklanmaktadır. Önceki açıklamalar 3946 ve 4008 sayılı Kanunlardan sonra güncelliğini kaybetmiştir. Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannameleri ile yalnızca G.M.S.İ. İçin Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerini içermektedir.

D- TEMEL YORUM KİTAPLARI

Temel yorum kitapları güncel tutulmaktadır. Ancak, kanun değişikliği veya uygulamadaki gelişmelere bağlı föy değişiklikleri, yorum açıklamanın zaman gerektirmesi nedeniyle mümkün olan en kısa süre içerisinde yapılabilmektedir. Her türlü değişiklik ve gelişme ile ilgili açıklamalar kısa sürede Sirkülerlerimizle abonelerimize ulaştırıldığından, temel yorum kitaplarımıza başvurulurken, yakın geçmişte Sirkülerimizin olup olmadığına bakılmalıdır.

Temel yorum kitaplarımız Sirkülerlerimizle bütünlük teşkil etmektedir.

Cilt numarası bulunmayan temel yorum kitapları aşağıdaki ciltlerden oluşmaktadır.

-VERGİ USUL KANUNU YORUM VE AÇIKLAMALARI

-GELİR VERGİSİ KANUNU YORUM VE AÇIKLAMALARI

-KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YORUM VE AÇIKLAMALARI

-KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YORUM VE AÇIKLAMALARI

-DAMGA VERGİSİ KANUNU YORUM VE AÇIKLAMALARI

-AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN YORUM VE AÇIKLAMALARI

-VERGİ DAVALARI

             Değerli Abonemiz; bilindiği üzere 29.07.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 4369 sayılı Kanun, vergi kanunlarında önemli değişiklikler getirmiştir. Bu nedenle, temel yorum kitaplarımızın “4369 sayılı Kanunla” yapılan değişiklikleri de içeren güncelleştirilmiş yeni basımları ciltlerine konulmuştur. Ancak, 4444 sayılı Kanunla vergi kanunlarında yapılan değişiklikler, kısa bir süre önce yenilenerek güncelleştirilen bu kitaplarımızın tekrar yenileştirilmesini acilen gündeme getirmiştir. 4444 sayılı Kanunun getirdiği değişiklikler; özenli bir çalışma ile yorumlanmış ve kitaplarda ilgili yerlerine konulmuştur.

Son olarak, 4444 sayılı Kanun değişikliğini izleyen Kanunlarla yapılan değişiklikler; her bir kitabımızda “Yorum” olarak ilgili yerlerine girmiştir.

Böylece, yukarda sözü edilen “Yorum ve Açıklama” kitaplarımız 2003 yılı Ocak ayı itibariyle güncel hale getirilmiştir.

2003 Ocak ayından sonra çıkarılan Kanunlarla, Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler hakkında Büromuzun görüşleri muhtelif Sirküler ve Etüdler ile ortaya konulmuş olup; bunlar föy/volan sistemli Yorum Seti’mizde yer almıştır.

 

III DİĞER YAYINLAR:

  •       TÜRK VERGİ ANLAŞMALARI YORUMU (2 Cilt)

-        Türk Vergi Anlaşmaları Yorum Grubu:  Sirküler - Yorum ve Açıklamaları      (2 Cilt)

Bu setin tüm yayın HUZ Akademi Yayıncılık A.Ş.’ye aittir. Yazılı izni olmaksızın hiçbir amaçla çoğaltılamaz, kopya edilemez, manyetik ortama

(Bilgisayar, CD, Disket v.s.) aktarılamaz.

 

ISBN: ISSN-1303-0426

 

İsteme Adresi:

MALİYE HESAP UZMANLARI DERNEĞİ

Kemankeş Mah. Rıhtım Cad. No:245 Karaköy-İSTANBUL

(0212) 252 34 12 - 244 00 45

 

Dizgi:

Maliye Hesap Uzmanları Derneği

 

Baskı Cilt:

Acar Basım ve Cilt Sanayi Ticaret A.Ş.

Tel: 0212- 422 18 34